วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมนักศึกษากิจกรรมนักศึกษา อาจหมายถึง กิจกรรมด้านต่างๆ ที่นักศึกษาจัดทำขึ้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม วินัย คุณธรรม สติปัญญา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความเต็มใจ ไม่บังคับ และไม่มีคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้อง