วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมนักศึกษากิจกรรมนักศึกษา อาจหมายถึง กิจกรรมด้านต่างๆ ที่นักศึกษาจัดทำขึ้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม วินัย คุณธรรม สติปัญญา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความเต็มใจ ไม่บังคับ และไม่มีคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้องลักษณะของกิจกรรมนักศึกษา

ลักษณะของกิจกรรมจะเป็นไปในลักษณะที่จะฝึกฝน มุ่งพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ ของนักศึกษา ซึ่งจะร่วมไปถึงการพัฒนา เสริมสร้างทักษะ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งผลของกิจกรรมนั้น ๆ จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย หากกิจกรรมนั้น ๆ ได้จัดทำขึ้นแล้วและเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือบ้านเมือง จะเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญ

ประเภทกิจกรรมนักศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดลักษณะของกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ดำเนินการออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้
       ๑. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์
       ๒. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
       ๓. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
       ๔. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
       ๕. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น